Kunstuitleen

Beste kunstliefhebbers,

Misschien heeft u ooit een prijs opvraag gedaan of aan een aanschaf gedacht maar is het om welke reden dan ook daar bij gebleven. Door gebruik te maken van de kunstuitleen is het nu makkelijker of mogelijk een schilderij van mij aan uw wand te hebben. Misschien ook een tip voor of naar de werkgevers om een beetje kleur te creëren in uw bedrijf.

Hoe werkt de kunstuitleen?
 • schilderij uitzoeken (Op de site kunt u bijhouden welke schilderijen beschikbaar zijn of komen.)
 • afspraak maken voor bezichtiging
 • het gekozen werk zelf halen en brengen
 • Prijzen vanaf €10 per maand
 • Betaling via een automatische incasso
 • Huurperiodes van 6 maanden
 • Verlenging van huurperiode mogelijk
 • Bij aankoop van het schilderij wordt de helft van de betaalde huur verrekend
 • U kunt na elke huurperiode beslissen het huren te verlengen of te stoppen

U bent van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen naar de schilderijen. Hopelijk maak ik het u via deze kunstuitleen makkelijker en mogelijk toch tijdelijk een schilderij in uw bezit te hebben en kunt u gebruik maken van dit laagdrempelige systeem.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch:0642025951

Hopelijk heb ik u een stukje dichter bij mijn kunst gebracht.

Hieronder staan de beschikbare schilderijn op categorie.

ITLEEN?

Algemene leveringsvoorwaarden kunstuitleen Kunstsalon BDM

Alle uit te lenen kunstwerken zijn eigendom van Kunstsalon BDM. Kunstsalon BDM is belast met het dagelijks beheer. In onderstaande voorwaarden wordt aangegeven onder welke condities kunstvoorwerpen kunnen worden geleend.

Abonneren en opzeggen abonnement

 1. Voor het abonnement kan men zich op iedere willekeurige datum aanmelden. Legitimatie is hierbij verplicht.
 2. Door het voldoen aan de hieronder geformuleerde voorwaarden wordt een leenovereenkomst aangegaan:
 3. Het aanleveren van gegevens en het ondertekenen van een ingevuld inschrijfformulier waarbij een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) dient te worden overlegd.
 4. Bedrijven en instellingen dienen een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel te overhandigen.
 5. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden. De registratie van persoonsgegevens door Kunstsalon BDM voldoet aan de wet persoonsregistratie.
 6. Indien een leenovereenkomst wordt gesloten door personen beneden de 18 jaar dient een ouder, voogd of verzorger mede te ondertekenen
 7. Opzegging van het abonnement kan alleen schriftelijk geschieden en dient uiterlijk één maand voor de gewenste ontbindingsdatum bij Kunstsalon BDM bekend te zijn.
 8. Bij opzegging van het abonnement is de abonnee verplicht de werken uiterlijk bij afloop van de abonnementsperiode te retourneren bij de kunstuitleen.

Betaling van abonnementsgelden

 1. Abonnementsgelden zijn voor particuliere abonnees per maand, voor bedrijven per half jaar direct verschuldigd.
 2. Betaling voor particulieren is alleen mogelijk via machtiging tot automatische afschrijving per bank giro.
 3. Bedrijven en instellingen ontvangen een factuur met de abonnementskosten voor een half jaar die moet worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. Bij niet tijdige terugbezorging van een kunstwerk wordt een bedrag van 1 euro per werk extra boven op de verschuldigde leenvergoeding in rekening gebracht voor elke week of gedeelte van een week waarin de leentermijn is overschreden.

Verplichtingen en aansprakelijkheid van de abonnee

 1. De abonnee dient de abonnementsgelden tijdig te voldoen en draagt zorg voor tijdige inlevering van de geleende kunstwerken.
 2. De abonnee dient zorgvuldig voor de werken te zorgen tijdens de abonnementsperiode. De werken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of op een vochtige plaats worden gesteld en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht.
 3. De abonnee is verplicht bij adreswijziging, beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken, de kunstuitleen hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen
 4. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor het adres waar de geleende kunstwerken worden ondergebracht.
 5. Beschadigingen aan het kunstwerk tijdens de leenperiode komen steeds voor rekening van de abonnee, tenzij de kunstuitleen nalatig is gebleken.
 6. Het transport is voor rekening en risico van de abonnee. Indien vervoerd door de kunstuitleen is het risico voor de kunstuitleen. De kunstwerken dienen door de abonnee steeds te worden vervoerd in door de kunstuitleen verstrekt verpakkingsmateriaal.
 7. De abonnee is niet gerechtigd geleende werken op een ander adres dan het eigen woonadres/kantooradres onder te brengen en evenmin om de geleende kunstwerken aan anderen ter beschikking te stellen.
 8. Bedrijven verplichten zich om halfjaarlijks de geleende kunstwerken op aanwezigheid en beschadiging te controleren, aan de hand van een door de kunstuitleen te verstrekken inventarisatielijst. Deze lijst dient daarna onder vermelding van het resultaat en ondertekend door de abonnee binnen een termijn van 4 weken aan de kunstuitleen te worden geretourneerd.
 9. Herstelwerkzaamheden of andere bewerkingen aan een kunstwerk mogen niet worden verricht.

Tarieven en termijnen

 1. De tarieven zijn verkrijgbaar bij Kunstsalon BDM en kunnen jaarlijks worden aangepast.
 2. De uitleentermijn voor particuliere abonnees en bedrijven bedraagt 6 maanden en stopt automatisch na 6 maanden.
 3. Uitleentermijnen kunnen op aanvraag worden verlengd met 6 maanden.
 4. Indien het abonnementsgeld niet tijdig wordt voldaan, is de waarde van het geleende kunstwerk en het achterstallige leengeld, alsmede de door ons gemaakte kosten voor incasso en vergoeding direct opeisbaar. Eventuele deelbetalingen van de abonnee worden eerst verrekend met de uitstaande vordering van gemaakte kosten en extra vergoeding (artikel 9).Kunstsalon BDM behoudt zich het recht voor vorderingen waarvan de betalingstermijn met meer dan 30 dagen is overschreden ter incasso in handen te geven van een deurwaarder. Uitsluitend de directeur van Kunstsalon BDM is gemachtigd een afbetalingsregeling te treffen. Lener kan zich uitsluitend beroepen op het bestaan van een zodanige regeling indien deze door de directeur van Kunstsalon BDM is ondertekend.
 5. De kunstuitleen behoudt zich het recht voor geen nieuwe leenovereenkomst te sluiten met abonnees met openstaande vorderingen.
 6. De abonnee kan, zonder enige verplichting, één of meerdere kunstwerken doen reserveren voor uitleen.

Koop van een kunstwerk

 1. De abonnee die een kunstwerk leent, heeft tijdens de toegestane leenperiode voor dat kunstwerk het eerste recht van koop. Dit recht vervalt op het moment dat de koop niet is vastgelegd voor het verstrijken van de leentermijn.
 2. Mocht de abonnee besluiten het geleende kunstwerk te kopen dan wordt 50% van het betaalde abonnementsgeld voor dat kunstwerk verrekend met de aankoopsom.
 3. Een afbetalingsregeling is mogelijk indien het om een kunstwerk gaat met een aankoopwaarde van minimaal 500 euro. De maximale afbetalingsperiode bedraagt3 jaar.
 4. De abonnee die gebruik maakt van de afbetalingsregeling dient 10% van de aankoopwaarde van het kunstwerk als aanbetaling te voldoen. Het kunstwerk is pas eigendom van de koper als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Tussentijds afstaan van het kunstwerk 
Kunstsalon BDM behoudt, wanneer dit in bijzondere gevallen nodig wordt geacht, het recht voor één of meerdere gehuurde werken tussentijds terug te vragen. Hiervan wordt de huurder normaliter een maand van tevoren op de hoogte gesteld. In overleg kan een vervangend kunstwerk worden geleverd. Indien geen vervangend kunstwerk wordt geleverd dan is de huurder geen huur verschuldigd vanaf het moment dat dit werk is teruggevraagd.

De kunstuitleen van Kunstsalon BDM heeft het recht de voorwaarden voor de kunstuitleen te wijzigen. Deze wijzigingen zullen steeds tijdig en schriftelijk aan de abonnees kenbaar worden gemaakt.

Kunstuitleen

Realisatie Weland Webdesign  |  © 2019 Kunstsalon Wit